Vedtægter

Vedtægter som pdf fil : hent

Dansk Fotohistorisk Selskab

Grundlagt 1975

§ 1
Selskabets navn er Dansk Fotohistorisk Selskab. Selskabets hjemsted er København. Selskabets stiftelsesdato er den 2. december 1975.

§ 2
Selskabets formål er at fremme interessen for fotografika og fotografiets historie ud fra et almennyttigt sigte. Formålet fremmes ved afholdelse af medlemsmøder, foredrag, ekskursioner, studiegrupper, anvisningssalg af fotografika for medlemmerne. Udgivelsen af et fotohistorisk tidsskrift på et højt fagligt niveau, samt i øvrigt ved at udbrede kendskabet til fotografika og fotografiets historie.

§ 3
Som medlem kan optages enhver, for hvem studiet af fotografika og fotografiens historie har interesse. Indmeldelse og udmeldelse af selskabet sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Til æresmedlem kan, efter indstilling af mindst fem medlemmer og efter enstemmig vedtagelse i bestyrelsen, udnævnes dels medlemmer, der har gjort sig særlig fortjent af selskabet, og dels ikke-medlemmer, som ved deres indsats på det fotohistoriske område har skabt særlig respekt om dette studie. Gæster kan inviteres til selskabets møder.

§ 4
Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af en formand, en næstformand og maksimalt 5 bestyrelsesmedlemmer. Denne konstituerer sig selv. Valg til bestyrelsen sker for en periode af 2 år. Medlemmer på valg fremgår af dagsordenen. Ved modkandidater vælges ud fra et stemmeflertal efter skriftlig afstemning, fuldmagter medregnes. Hvis ét eller flere bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen inden deres valgperiode er udløbet, kan der vælges nye for et år på den kommende generalforsamling. Bestyrelsen leder selskabets arbejde, samt planlægger og gennemfører møder m.v. Bestyrelsen kan ikke forpligte medlemmer ud over det årlige kontingent.

§ 4a
Selskabet tegnes af formanden og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

§ 5
Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Regnskabsåret følger kalenderåret. Kontingentet skal betales senest 2 mdr. efter girokortets modtagelse.

§ 6
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Afgivne fuldmagter skal tælles med som fremmødte. Den afholdes hvert år inden den 1. juni og skal indvarsles skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Følgende punkter skal behandles på generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab fremlægges.
4. Afstemning om indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelse.
6. Valg af 2 revisorer.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Eventuelt.
Spørgsmål eller forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt anmeldes bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller såfremt 2/3 af selskabets medlemmer skriftligt fremsætter begrundet begæring herom. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Afstemningen skal foregå skriftligt, såfremt blot ét medlem fremsætter ønske herom. Fraværende medlemmer kan afgive deres stemme ved skriftlig fuldmagt. Til ændring af selskabets vedtægter kræves 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

§ 7
Såfremt et medlem efter bestyrelsens skøn handler i åbenlys modstrid med selskabets interesser, eller hans/hendes medlemskab skønnes at være til skade for selskabets omdømme, kan bestyrelsen midlertidigt suspendere medlemmet, hvorefter medlemmet ved først følgende generalforsamling kan ekskluderes af selskabet, når beslutningen herom tages af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

§ 8
Alle møder og sammenkomster skal meddeles selskabets medlemmer senest 14 dage forud.

§ 9
Til varetagelse af særlige opgaver kan der nedsættes udvalg. Disse udvalg vil til enhver tid være ansvarlige overfor selskabets bestyrelse, og udvalgenes arbejde skal forelægges ved generalforsamlingen under formandens beretning.

§ 10
Foreningens opløsning
Foreningens opløsning, kræver, at 3/4 af de repræsenterede medlemmer stemmer herfor på en til formålet indkaldt generalforsamling. Kan der ikke opnås 3/4 flertal, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.
Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan foreningens opløsning vedtages af et flertal af de repræsenteredes stemmer.
Foreningens eventuelle nettoformue skal efter opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål eller andet, som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Sidst ændret på selskabets generalforsamling den 4. maj 2024

 

Scroll to Top